ابزار کاربر

ابزار سایت


software:design_graphics:2d_design:scribus

تغییرات اخیر

این صفحه‌ها به تازگی تغییر کرده‌اند.

شما هم‌اکنون تغییرات فضای‌نام software:design_graphics:2d_design را مشاهده می‌کنید. شما هم‌چنین می‌توانید تغییرات اخیر در کل ویکی را مشاهده نمایید.

software/design_graphics/2d_design/scribus.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/30 17:04 توسط phoenix