ویکی تخصصی گنولینوکس را در لینک زیر ببینید www.wiki.linuxfedora.ir برنامه های خط فرمان بر اساس حروف الفبا http://url.linuxfedora.ir/33نرم افزارهای گنولینوکس با تفکیک و دسته بندیhttp://url.linuxfedora.ir/3h آموزشهای مختلف گنولینوکس با دسته بندی

ارور در هنگام آپدیت!

پرسش و پاسخهای مربوط به نصب و بروزآوری و انواع بسته‌های نرم‌افزاری در آنها
نمایه کاربر
nima
عضو تازه وارد
عضو تازه وارد
پست در این موضوع: 12
پست: 44
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 11:09 am
نوع دسکتاپ: MATE

ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط nima » چهار شنبه 31 مرداد 1397, 2:28 pm

توی آپدیت کردن ارور میده.کسی میتونه کمک کنه؟(یادم رفت چجوری ارور رو باید لینک کنم.....کپی پیست دارم میکنم.کسی بگه چجوری بود اینم ممنون میشم)

کد: انتخاب همه

[[[SKIPPED] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] kernel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded        
[SKIPPED] kernel-devel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] kernel-modules-extra-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded 
[SKIPPED] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded         
[SKIPPED] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Already downloaded      
[SKIPPED] postgresql10-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded      
[SKIPPED] postgresql10-libs-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded   
[SKIPPED] postgresql10-server-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded  
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
(12/171): libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc2 11 kB/s | 91 kB   00:08  
(13/171): samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9- 11 kB/s | 98 kB   00:09  
[DRPM 1/3] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done      
(14/171): samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9- 53 kB/s | 792 kB   00:14  
[DRPM 2/3] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done    
(15/171): breeze-icon-theme-5.48.0-2.fc27.noarc 74 kB/s | 4.4 MB   01:01  
(16/171): cups-client-2.2.4-12.fc27.x86_64.rpm  18 kB/s | 162 kB   00:09  
(17/171): cups-libs-2.2.4-12.fc27.x86_64.rpm   13 kB/s | 422 kB   00:33  
(18/171): cups-libs-2.2.4-12.fc27.i686.rpm    11 kB/s | 448 kB   00:41  
[MIRROR] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode/code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[FAILED] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
[DRPM 3/3] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done    
(20-21/171): kernel- 42% [========      ] 12 MB/s | 192 MB   00:21 ETA
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Error downloading packages:
Cannot download code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: All mirrors were tried[/float][/float][/float][/float][/float][/float]
 

نمایه کاربر
phoenix
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست در این موضوع: 3
پست: 232
تاریخ عضویت: شنبه 29 مهر 1396, 11:10 am
محل اقامت: مشهد
نسخه فدورا: 29
نوع دسکتاپ: LXQT
تماس:

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط phoenix » چهار شنبه 31 مرداد 1397, 3:42 pm

منمن نوشته شده:
چهار شنبه 31 مرداد 1397, 2:28 pm
توی آپدیت کردن ارور میده.کسی میتونه کمک کنه؟(یادم رفت چجوری ارور رو باید لینک کنم.....کپی پیست دارم میکنم.کسی بگه چجوری بود اینم ممنون میشم)

کد: انتخاب همه

[[[SKIPPED] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] kernel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded        
[SKIPPED] kernel-devel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] kernel-modules-extra-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded 
[SKIPPED] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded         
[SKIPPED] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Already downloaded      
[SKIPPED] postgresql10-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded      
[SKIPPED] postgresql10-libs-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded   
[SKIPPED] postgresql10-server-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded  
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
(12/171): libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc2 11 kB/s | 91 kB   00:08  
(13/171): samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9- 11 kB/s | 98 kB   00:09  
[DRPM 1/3] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done      
(14/171): samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9- 53 kB/s | 792 kB   00:14  
[DRPM 2/3] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done    
(15/171): breeze-icon-theme-5.48.0-2.fc27.noarc 74 kB/s | 4.4 MB   01:01  
(16/171): cups-client-2.2.4-12.fc27.x86_64.rpm  18 kB/s | 162 kB   00:09  
(17/171): cups-libs-2.2.4-12.fc27.x86_64.rpm   13 kB/s | 422 kB   00:33  
(18/171): cups-libs-2.2.4-12.fc27.i686.rpm    11 kB/s | 448 kB   00:41  
[MIRROR] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode/code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[FAILED] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
[DRPM 3/3] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done    
(20-21/171): kernel- 42% [========      ] 12 MB/s | 192 MB   00:21 ETA
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Error downloading packages:
Cannot download code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: All mirrors were tried[/float][/float][/float][/float][/float][/float]
 
سلام این دستور رو اجرا کن و بعد مجددا به روزرسانی رو انجام بده

کد: انتخاب همه

dnf clean packages
تصویر برای ادامه کار و بالا رفتن کیفیت آموزش ها نیاز به حمایت مالی شما داریم پس لطفا از ما حمایت کنید
از اونجایی که برای جمع آوری و ترجمه و تالیف یک پست آموزشی زمان و زحمت زیادی صرف شده است.
لطفاً در صورت استفاده از این مطلب در سایت یا مقاله و ..... حتما با ذکر منبع و لینک برگشتی باشد.

مسلما این حمایت شما دوستان موجب پایداری اینگونه اثرها خواهد بود سربلند و پیروز باشین

نمایه کاربر
nima
عضو تازه وارد
عضو تازه وارد
پست در این موضوع: 12
پست: 44
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 11:09 am
نوع دسکتاپ: MATE

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط nima » چهار شنبه 31 مرداد 1397, 11:25 pm

phoenix نوشته شده:
چهار شنبه 31 مرداد 1397, 3:42 pm
منمن نوشته شده:
چهار شنبه 31 مرداد 1397, 2:28 pm
توی آپدیت کردن ارور میده.کسی میتونه کمک کنه؟(یادم رفت چجوری ارور رو باید لینک کنم.....کپی پیست دارم میکنم.کسی بگه چجوری بود اینم ممنون میشم)

کد: انتخاب همه

[[[SKIPPED] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] kernel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded        
[SKIPPED] kernel-devel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] kernel-modules-extra-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded 
[SKIPPED] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Already downloaded         
[SKIPPED] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Already downloaded      
[SKIPPED] postgresql10-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded      
[SKIPPED] postgresql10-libs-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded   
[SKIPPED] postgresql10-server-10.5-1PGDG.f27.x86_64.rpm: Already downloaded  
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm
(12/171): libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc2 11 kB/s | 91 kB   00:08  
(13/171): samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9- 11 kB/s | 98 kB   00:09  
[DRPM 1/3] libsmbclient-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done      
(14/171): samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9- 53 kB/s | 792 kB   00:14  
[DRPM 2/3] samba-common-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done    
(15/171): breeze-icon-theme-5.48.0-2.fc27.noarc 74 kB/s | 4.4 MB   01:01  
(16/171): cups-client-2.2.4-12.fc27.x86_64.rpm  18 kB/s | 162 kB   00:09  
(17/171): cups-libs-2.2.4-12.fc27.x86_64.rpm   13 kB/s | 422 kB   00:33  
(18/171): cups-libs-2.2.4-12.fc27.i686.rpm    11 kB/s | 448 kB   00:41  
[MIRROR] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode/code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[FAILED] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
[DRPM 3/3] samba-client-libs-4.7.8-0.fc27_4.7.9-0.fc27.x86_64.drpm: done    
(20-21/171): kernel- 42% [========      ] 12 MB/s | 192 MB   00:21 ETA
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Error downloading packages:
Cannot download code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: All mirrors were tried[/float][/float][/float][/float][/float][/float]
 
سلام این دستور رو اجرا کن و بعد مجددا به روزرسانی رو انجام بده

کد: انتخاب همه

dnf clean packages
جواب نداد..بازم ارور داره

نمایه کاربر
nima
عضو تازه وارد
عضو تازه وارد
پست در این موضوع: 12
پست: 44
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 11:09 am
نوع دسکتاپ: MATE

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط nima » چهار شنبه 31 مرداد 1397, 11:25 pm

[MIRROR]

کد: انتخاب همه

bind-libs-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.cica.es/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/bind-libs-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] bind-libs-lite-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm: Status code: 404 for http://ftp.cica.es/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/bind-libs-lite-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm
[MIRROR] python3-bind-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.noarch.drpm: Status code: 404 for http://ftp.cica.es/fedora/linux/updates/27/x86_64/drpms/python3-bind-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.noarch.drpm
(1/201): python3-bind-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.noarch.d 26 kB/s | 93 kB   00:03  
(2/201): bind-libs-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm 27 kB/s | 98 kB   00:03  
(3/201): libcurl-7.55.1-12.fc27_7.55.1-13.fc27.x86_64.drpm   26 kB/s | 79 kB   00:03  
[DRPM 1/28] python3-bind-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.noarch.drpm: done          
[DRPM 2/28] bind-libs-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm: done            
(4/201): bind-libs-lite-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64 29 kB/s | 206 kB   00:07  
[DRPM 3/28] libcurl-7.55.1-12.fc27_7.55.1-13.fc27.x86_64.drpm: done             
(5/201): curl-7.55.1-12.fc27_7.55.1-13.fc27.x86_64.drpm    45 kB/s | 185 kB   00:04  
(6/201): iwl100-firmware-39.31.5.1-85.fc27.1_39.31.5.1-86.fc2 10 kB/s | 20 kB   00:02  
[DRPM 4/28] bind-libs-lite-9.11.4-1.fc27_9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.drpm: done         
[DRPM 5/28] curl-7.55.1-12.fc27_7.55.1-13.fc27.x86_64.drpm: done               
(7/201): iwl135-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.f 15 kB/s | 20 kB   00:01  
[DRPM 6/28] iwl100-firmware-39.31.5.1-85.fc27.1_39.31.5.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done    
(8/201): iwl2000-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86. 29 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 7/28] iwl135-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(9/201): iwl2030-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86. 20 kB/s | 20 kB   00:01  
[DRPM 8/28] iwl2000-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(10/201): iwl3160-firmware-25.30.13.0-85.fc27.1_25.30.13.0-86 22 kB/s | 22 kB   00:00  
[DRPM 9/28] iwl2030-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(11/201): iwl105-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86. 3.8 kB/s | 20 kB   00:05  
(12/201): iwl3945-firmware-15.32.2.9-85.fc27.1_15.32.2.9-86.f 45 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 10/28] iwl105-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(13/201): iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-85.fc27.1_8.83.5.1_1-86 65 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 11/28] iwl3945-firmware-15.32.2.9-85.fc27.1_15.32.2.9-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(14/201): iwl4965-firmware-228.61.2.24-85.fc27.1_228.61.2.24- 25 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 12/28] iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-85.fc27.1_8.83.5.1_1-86.fc27.1.noarch.drpm: done  
(15/201): iwl5150-firmware-8.24.2.2-85.fc27.1_8.24.2.2-86.fc2 43 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 13/28] iwl4965-firmware-228.61.2.24-85.fc27.1_228.61.2.24-86.fc27.1.noarch.drpm: done 
(16/201): iwl6000-firmware-9.221.4.1-85.fc27.1_9.221.4.1-86.f 42 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 14/28] iwl3160-firmware-25.30.13.0-85.fc27.1_25.30.13.0-86.fc27.1.noarch.drpm: done  
[DRPM 15/28] iwl5150-firmware-8.24.2.2-85.fc27.1_8.24.2.2-86.fc27.1.noarch.drpm: done    
(17/201): iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1 41 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 16/28] iwl6000-firmware-9.221.4.1-85.fc27.1_9.221.4.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(18/201): iwl6000g2b-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1 28 kB/s | 20 kB   00:00  
[DRPM 17/28] iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done 
(19/201): iwl6050-firmware-41.28.5.1-85.fc27.1_41.28.5.1-86.f 37 kB/s | 20 kB   00:00  
(20/201): iwl7260-firmware-25.30.13.0-85.fc27.1_25.30.13.0-86 29 kB/s | 26 kB   00:00  
[DRPM 18/28] iwl6000g2b-firmware-18.168.6.1-85.fc27.1_18.168.6.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done 
[DRPM 19/28] iwl6050-firmware-41.28.5.1-85.fc27.1_41.28.5.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(21/201): libertas-usb8388-firmware-20180525-85.git7518922b.f 20 kB/s | 20 kB   00:01  
(22/201): osinfo-db-20180612-1.fc27_20180720-1.fc27.noarch.dr 34 kB/s | 98 kB   00:02  
[DRPM 20/28] libertas-usb8388-firmware-20180525-85.git7518922b.fc27_20180815-86.gitf1b95fe5.fc27.noarch.drpm: done       
(23/201): iwl1000-firmware-39.31.5.1-85.fc27.1_39.31.5.1-86.f 1.6 kB/s | 20 kB   00:12  
(24/201): microcode_ctl-2.1-24.fc27_2.1-26.fc27.x86_64.drpm  74 kB/s | 810 kB   00:10  
[DRPM 21/28] iwl7260-firmware-25.30.13.0-85.fc27.1_25.30.13.0-86.fc27.1.noarch.drpm: done  
[DRPM 22/28] osinfo-db-20180612-1.fc27_20180720-1.fc27.noarch.drpm: done           
[DRPM 23/28] iwl1000-firmware-39.31.5.1-85.fc27.1_39.31.5.1-86.fc27.1.noarch.drpm: done   
(25/201): postgresql10-libs-10.4-1PGDG.f27_10.5-1PGDG.f27.x86 7.8 kB/s | 59 kB   00:07  
(26/201): translate-shell-0.9.6.7-1.fc27_0.9.6.8-1.fc27.noarc 41 kB/s | 11 kB   00:00  
(27/201): postgresql10-10.4-1PGDG.f27_10.5-1PGDG.f27.x86_64.d 40 kB/s | 718 kB   00:18  
[DRPM 24/28] microcode_ctl-2.1-24.fc27_2.1-26.fc27.x86_64.drpm: done             
[DRPM 25/28] postgresql10-libs-10.4-1PGDG.f27_10.5-1PGDG.f27.x86_64.drpm: done        
[DRPM 26/28] translate-shell-0.9.6.7-1.fc27_0.9.6.8-1.fc27.noarch.drpm: done         
(28/201): kernel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm         9.3 kB/s | 88 kB   00:09  
(29/201): postgresql10-server-10.4-1PGDG.f27_10.5-1PGDG.f27.x 37 kB/s | 3.0 MB   01:22  
[DRPM 27/28] postgresql10-10.4-1PGDG.f27_10.5-1PGDG.f27.x86_64.drpm: done          
[MIRROR] kernel-modules-extra-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-extra-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://ftp.cica.es/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: dl.fedoraproject.org]
(30/201): kernel-modules-extra-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm   14 kB/s | 2.2 MB   02:37  
(31/201): kernel-devel-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm       56 kB/s | 12 MB   03:45  
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (7): Couldn't connect to server for https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Failed to connect to dl.fedoraproject.org port 443: Connection timed out]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: www.mirrorservice.org]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://ams.edge.kernel.org/fedora-buffet/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ams.edge.kernel.org]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: dl.fedoraproject.org]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: download-ib01.fedoraproject.org]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://fedora.mirrors.telekom.ro/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: fedora.mirrors.telekom.ro]
[MIRROR] kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm: Curl error (52): Server returned nothing (no headers, no data) for http://mirror.vutbr.cz/fedora/updates/27/x86_64/Packages/k/kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm [Empty reply from server]
[MIRROR] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
(32/201): kf5-kactivities-5.48.0-3.fc27.x86_64.rpm      562 B/s | 151 kB   04:35  
[MIRROR] kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (52): Server returned nothing (no headers, no data) for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Empty reply from server]
[MIRROR] appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/a/appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/a/appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/a/appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm [Could not resolve host: www.mirrorservice.org]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
(33/201): kernel-core-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm       30 kB/s | 24 MB   13:28  
(34/201): bind-license-9.11.4-2.P1.fc27.noarch.rpm      2.8 kB/s | 93 kB   00:33  
(35/201): bind-utils-9.11.4-2.P1.fc27.x86_64.rpm       5.6 kB/s | 424 kB   01:16  
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
(36/201): appstream-data-27-12.fc27.noarch.rpm         34 kB/s | 16 MB   07:55  
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://ams.edge.kernel.org/fedora-buffet/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ams.edge.kernel.org]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: dl.fedoraproject.org]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://ams.edge.kernel.org/fedora-buffet/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://ams.edge.kernel.org/fedora-buffet/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (52): Server returned nothing (no headers, no data) for http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [Empty reply from server]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.mirrors.telekom.ro/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.mirrors.telekom.ro/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm: Curl error (18): Transferred a partial file for http://mirror.vutbr.cz/fedora/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm [transfer closed with 4889557 bytes remaining to read]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.mirrors.telekom.ro/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (7): Couldn't connect to server for http://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Failed to connect to dl.fedoraproject.org port 80: Connection timed out]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://mirror.vutbr.cz/fedora/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: mirror.vutbr.cz]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp.icm.edu.pl]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp.icm.edu.pl]
(37/201): blender-fonts-2.79b-6.fc27.noarch.rpm        7.3 kB/s | 4.7 MB   11:05  
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.mirror.constant.com/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
(38/201): breeze-icon-theme-5.48.0-2.fc27.noarch.rpm      23 kB/s | 4.4 MB   03:15  
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://fedora.mirror.constant.com/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.vutbr.cz/fedora/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://fedora.mirror.constant.com/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp.icm.edu.pl]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://fedora.mirror.constant.com/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: fedora.mirror.constant.com]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://mirror.netsite.dk/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: mirror.netsite.dk]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://mirror.netsite.dk/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.netsite.dk/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp.nluug.nl]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://fedora.c3sl.ufpr.br/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: fedora.c3sl.ufpr.br]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.netsite.dk/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://fedora.c3sl.ufpr.br/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: fedora.c3sl.ufpr.br]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp-stud.hs-esslingen.de]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://ewr.edge.kernel.org/fedora-buffet/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://mirror.chpc.utah.edu/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.chpc.utah.edu/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.linux-ia64.org/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/b/blender-2.79b-6.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode/code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[MIRROR] kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/fedora/linux/updates/27/x86_64/Packages/k/kernel-modules-4.17.14-102.fc27.x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds]
[FAILED] code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
[DRPM 28/28] postgresql10-server-10.4-1PGDG.f27_10.5-1PGDG.f27.x86_64.drpm: done       
(40-41/201): blender-2.79b- 26% [=======          ] 1.0 MB/s | 140 MB   06:35 ETA
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Error downloading packages:
 Cannot download code-1.26.1-1534444904.el7.x86_64.rpm: All mirrors were tried

نمایه کاربر
AntiSec
مدیر انجمن
مدیر انجمن
پست در این موضوع: 5
پست: 34
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 3:50 pm
محل اقامت: مشهد
نسخه فدورا: 28
تماس:

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط AntiSec » پنج شنبه 1 شهریور 1397, 3:44 am

خب سرعت خیلی پایینه با وی‌پی‌ان بزن!
"Have binary lifestyle"

نمایه کاربر
nima
عضو تازه وارد
عضو تازه وارد
پست در این موضوع: 12
پست: 44
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 11:09 am
نوع دسکتاپ: MATE

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط nima » جمعه 2 شهریور 1397, 1:47 am

AntiSec نوشته شده:
پنج شنبه 1 شهریور 1397, 3:44 am
خب سرعت خیلی پایینه با وی‌پی‌ان بزن!
راهی جز vpn نیست؟آخه سرعت پایین میاد باز با vn

نمایه کاربر
AntiSec
مدیر انجمن
مدیر انجمن
پست در این موضوع: 5
پست: 34
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 3:50 pm
محل اقامت: مشهد
نسخه فدورا: 28
تماس:

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط AntiSec » جمعه 2 شهریور 1397, 4:04 am

از تور استفاده کن.
(TOR + Privoxy (HTTP Proxy
بعد تنظیمات شبکه رو هم پیکربندی کن.
"Have binary lifestyle"

نمایه کاربر
phoenix
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
پست در این موضوع: 3
پست: 232
تاریخ عضویت: شنبه 29 مهر 1396, 11:10 am
محل اقامت: مشهد
نسخه فدورا: 29
نوع دسکتاپ: LXQT
تماس:

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط phoenix » جمعه 2 شهریور 1397, 8:28 am

سلام
این لینک برای تور میتونه کمکتون کنه
کانفیگ کاربردی تور برای فدورا (How do I install the Tor)
تصویر برای ادامه کار و بالا رفتن کیفیت آموزش ها نیاز به حمایت مالی شما داریم پس لطفا از ما حمایت کنید
از اونجایی که برای جمع آوری و ترجمه و تالیف یک پست آموزشی زمان و زحمت زیادی صرف شده است.
لطفاً در صورت استفاده از این مطلب در سایت یا مقاله و ..... حتما با ذکر منبع و لینک برگشتی باشد.

مسلما این حمایت شما دوستان موجب پایداری اینگونه اثرها خواهد بود سربلند و پیروز باشین

نمایه کاربر
nima
عضو تازه وارد
عضو تازه وارد
پست در این موضوع: 12
پست: 44
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 11:09 am
نوع دسکتاپ: MATE

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط nima » جمعه 2 شهریور 1397, 10:22 pm

AntiSec نوشته شده:
جمعه 2 شهریور 1397, 4:04 am
از تور استفاده کن.
(TOR + Privoxy (HTTP Proxy
بعد تنظیمات شبکه رو هم پیکربندی کن.
با فیلتر شکن هم همین ارور رو داد!

نمایه کاربر
nima
عضو تازه وارد
عضو تازه وارد
پست در این موضوع: 12
پست: 44
تاریخ عضویت: دو شنبه 11 تیر 1397, 11:09 am
نوع دسکتاپ: MATE

Re: ارور در هنگام آپدیت!

پست توسط nima » جمعه 2 شهریور 1397, 10:23 pm

phoenix نوشته شده:
جمعه 2 شهریور 1397, 8:28 am
سلام
این لینک برای تور میتونه کمکتون کنه
کانفیگ کاربردی تور برای فدورا (How do I install the Tor)
تور مشکلی ندارم نصبه.کار هم میکنم باهاش.الان بازم ارور میده!

ارسال پست

بازگشت به “نصب، راه‌اندازی و بروزآوری”