ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:d:dnf-command-package-management

فهرست مندرجات

دستور dnf ( مدیریت بسته )

DNF مدیریت بسته ای میباشد که بوسیله آن میتوان بسته های نرم افزاری را نصب, حذف, بروزرسانی , و در کل مدیریت کرد.DNF از YUM که یک مدیر بسته میباشد fork شده است. گفتنی است که DNF از فدورا ۱۸ در مخزن های فدورا وجود داشت و قابل استفاده بود که با انتشار فدورا۲۲ مدیر بسته پیش فرض و جایگزین YUM شد. کار با DNF به همان سادگی کار با YUM میباشد و بیشتر دستورها یکسان هستند و تنها کافیست به جای دستور YUM از دستور DNF استفاده کنید. برای نصب DNF کافیست تا این دستور را اجرا کنید, البته همانطور که گفته شد برای نسخه های فدورا ۲۲ به بعد نیازی به نصب نیست.

sudo yum install dnf

در صورت هرگونه سوال یا مشکل حتما در انجمن مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم انجمن

برای مشاهده نسخه dnf نصب شده بر روی سیستم خود از دستور زیر استفاده کنید:

-> $dnf --version
2.7.5
 Installed: dnf-0:2.7.5-2.fc27.noarch at Sun Dec 10 17:28:28 2017
 Built  : Fedora Project at Wed Nov 29 09:48:50 2017
 
 Installed: rpm-0:4.14.1-1.fc27.x86_64 at Fri Feb 9 07:29:04 2018
 Built  : Fedora Project at Thu Feb 1 11:45:18 2018

کاربردهای دستور dnf

در ادامه مهمترین و پرکاربردترین دستورات dnf توضیح داده خواهد شد. دستور کلی استفاده از dnf بصورت زیر میباشد:

dnf [options]<command>[<args>...]

لیست کردن Repository های فعال

از گزینه repolist با دستور dnf استفاده میشود

dnf repolist

خروجی دستور بالا:

-> $dnf repolist
Last metadata expiration check: 0:56:59 ago on Fri Apr 6 15:40:51 2018.
repo id           repo name                   status
MEGAsync          MEGAsync                     18
code            Visual Studio Code                31
*fedora           Fedora 27 - x86_64              54801
*rpmfusion-free       RPM Fusion for Fedora 27 - Free         574
*rpmfusion-free-updates   RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates    221
*rpmfusion-nonfree     RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree       205
*rpmfusion-nonfree-updates RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates   68
*updates          Fedora 27 - x86_64 - Updates         13224

لیست کردن DNS Repository های فعال (enabled) و غیرفعال (disables)

از دستور زیر استفاده میشود

dnf repolist all

خروجی دستور بالا:

-> $dnf repolist all
Last metadata expiration check: 0:59:24 ago on Fri Apr 6 15:40:51 2018.
repo id                        repo name                             status
MEGAsync                       MEGAsync                              enabled:  18
code                         Visual Studio Code                         enabled:  31
*fedora                        Fedora 27 - x86_64                         enabled: 54801
fedora-cisco-openh264                 Fedora 27 openh264 (From Cisco) - x86_64              disabled
fedora-cisco-openh264-debuginfo            Fedora 27 openh264 (From Cisco) - x86_64 - Debug          disabled
fedora-debuginfo                   Fedora 27 - x86_64 - Debug                     disabled
fedora-source                     Fedora 27 - Source                         disabled
*rpmfusion-free                    RPM Fusion for Fedora 27 - Free                  enabled:  574
rpmfusion-free-debuginfo               RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Debug              disabled
rpmfusion-free-source                 RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Source              disabled
*rpmfusion-free-updates                RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates             enabled:  221
rpmfusion-free-updates-debuginfo           RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates Debug          disabled
rpmfusion-free-updates-source             RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Updates Source          disabled
rpmfusion-free-updates-testing            RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Test Updates           disabled
rpmfusion-free-updates-testing-debuginfo       RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Test Updates Debug        disabled
rpmfusion-free-updates-testing-source         RPM Fusion for Fedora 27 - Free - Test Updates Source       disabled
*rpmfusion-nonfree                  RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree                 enabled:  205
rpmfusion-nonfree-debuginfo              RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Debug             disabled
rpmfusion-nonfree-source               RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Source            disabled
*rpmfusion-nonfree-updates              RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates            enabled:  68
rpmfusion-nonfree-updates-debuginfo          RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates Debug         disabled
rpmfusion-nonfree-updates-source           RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Updates Source        disabled
rpmfusion-nonfree-updates-testing           RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Test Updates         disabled
rpmfusion-nonfree-updates-testing-debuginfo      RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Test Updates Debug      disabled
rpmfusion-nonfree-updates-testing-source       RPM Fusion for Fedora 27 - Nonfree - Test Updates Source      disabled
*updates                       Fedora 27 - x86_64 - Updates                    enabled: 13224
updates-debuginfo                   Fedora 27 - x86_64 - Updates - Debug                disabled
updates-source                    Fedora 27 - Updates Source                     disabled
updates-testing                    Fedora 27 - x86_64 - Test Updates                 disabled
updates-testing-debuginfo               Fedora 27 - x86_64 - Test Updates Debug              disabled
updates-testing-source                Fedora 27 - Test Updates Source                  disabled

نصب یک بسته

از دستور زیر استفاده میکنیم

dnf install <package name>

نصب یک بسته بدون دریافت تایید

dnf install -y <package name>

حذف بسته

برای حذف یک بسته از این دستور استفاده میشود

dnf remove <package name>

نمایش بسته های نصب شده

dnf list

خروجی دستور بالا:

zxing-javase.noarch           3.2.1-7.fc28         fedora  
zxing-parent.noarch           3.2.1-7.fc28         fedora  
zynaddsubfx.x86_64            3.0.2-2.fc28         fedora  
zynaddsubfx-common.noarch        3.0.2-2.fc28         fedora  
zynaddsubfx-dssi.x86_64         3.0.2-2.fc28         fedora  
zynaddsubfx-lv2.x86_64          3.0.2-2.fc28         fedora  
zynaddsubfx-vst.x86_64          3.0.2-2.fc28         fedora  
zynjacku.x86_64             6-19.fc28           fedora  
zypp-common.noarch            17.2.0-1.fc28         fedora  
zypp-plugins.noarch           17.2.0-1.fc28         fedora  
zypp-tools.x86_64            17.2.0-1.fc28         fedora  
zypper.x86_64              1.14.3-1.fc28         fedora  
zypper-aptitude.noarch          1.14.3-1.fc28         fedora  
zypper-log.noarch            1.14.3-1.fc28         fedora  
zziplib.i686               0.13.68-1.fc28        fedora  
zziplib.x86_64              0.13.68-1.fc28        fedora  
zziplib-devel.i686            0.13.68-1.fc28        fedora  
zziplib-devel.x86_64           0.13.68-1.fc28        fedora  
zziplib-utils.x86_64           0.13.68-1.fc28        fedora  
zzuf.x86_64 

لیست کردن همه بسته های نصب شده با dnf

dnf list installed

لیست کردن همه بسته های موجود نصب شده از همه مخازن فعال

dnf list available

نمایش لیست گروه های نرم افزاری

dnf grouplist

خروجی دستور بالا:

-> $dnf grouplist
Last metadata expiration check: 0:00:00 ago on Fri Jul 6 16:09:58 2018.
Available Environment Groups:
  Fedora Custom Operating System
  Minimal Install
  Fedora Server Edition
  Fedora Workstation
  Fedora Cloud Server
  KDE Plasma Workspaces
  Xfce Desktop
  LXDE Desktop
  LXQt Desktop
  Cinnamon Desktop
  MATE Desktop
  Sugar Desktop Environment
  Development and Creative Workstation
  Web Server
  Infrastructure Server
  Basic Desktop
Installed Groups:
  Administration Tools
  Fonts
  Hardware Support
Available Groups:
  3D Printing
  Ansible node
  Audio Production
  Authoring and Publishing
  Books and Guides
  C Development Tools and Libraries
  Cloud Infrastructure
  Cloud Management Tools
  Compiz
  Container Management
  D Development Tools and Libraries
  Design Suite
  Development Tools
  Domain Membership
  Fedora Eclipse
  Editors
  Educational Software
  Electronic Lab
  Engineering and Scientific
  FreeIPA Server
  Headless Management
  LibreOffice
  MATE Applications
  Medical Applications
  Milkymist
  Network Servers
  Office/Productivity
  Python Classroom
  Python Science
  Robotics
  RPM Development Tools
  Security Lab
  Text-based Internet
  Window Managers
  GNOME Desktop Environment
  Graphical Internet
  KDE (K Desktop Environment)
  Games and Entertainment
  Sound and Video
  System Tools

نصب یک گروه نرم افزاری

dnf groupinstall <group-name>

حذف یک گروه نرم افزاری

dnf groupremove <group-name>

نصب یک بسته از یک مخزن خاص

dnf --enablerepor=epel install phpadmin

همگام سازی همه بسته های نصب شده به آخرین نسخه انتشار پایدار

dnf distro-sync

نصب مجدد یک بسته

dnf reinstall <package-name>

downgrade کردن یک بسته

dnf downgrade <package-name>

جستجوی یک بسته در مخازن

dnf search <package-name>

بررسی نام بسته از آدرس فایل

برای اینکه ببینید که یک مسیر فایل مشخص به چه بسته هایی بر روی سیستم تان تعلق دارد میتوانید از گزینه provides دستور dnf استفاده نمایید برای مثال در اینجا قصد داریم بدانیم نام بسته که از فایل bin/bash/ استفاده میکند

-> $dnf provides /bin/bash
Last metadata expiration check: 0:20:18 ago on Fri Jul 6 16:09:58 2018.
bash-4.4.23-1.fc28.x86_64 : The GNU Bourne Again shell
Repo    : @System
Matched from:
Provide  : /bin/bash
 
bash-4.4.23-1.fc28.x86_64 : The GNU Bourne Again shell
Repo    : updates
Matched from:
Provide  : /bin/bash
 
bash-4.4.19-2.fc28.x86_64 : The GNU Bourne Again shell
Repo    : fedora
Matched from:
Provide  : /bin/bash

به روزرسانی بسته ها

dnf update

بررسی به روزرسانی بسته ها

dnf check-update

به روزرسانی یک بسته خاص

dnf update <package-name>

مشاهده تاریخچه

dnf history

نمایش اطلاعات یک بسته

dnf info <package-name>

افزودن مخازن ماژول

dnf install fedora-repos-modular

نمایش لیست ماژول ها

dnf module list

خروجی دستور بالا:

-> $dnf module list
Last metadata expiration check: 0:31:55 ago on Fri Jul 6 16:09:58 2018.
Fedora Modular 28 - x86_64
Name               Stream           Version            Profiles                  
reviewboard           2.5 [d]           20180206144254         default, server              
 
Fedora Modular 28 - x86_64 - Updates
Name               Stream           Version            Profiles                  
ant               1.10            20180411122322         default                  
avocado             latest           20180614184418         default, minimal              
container-tools         2017.0           20180313063358         default                  
cri-o              2017.0           20180313134242         default                  
django              1.6             20180409143454         default, python2_development        
docker              2017.0           20180314032736         default                  
flatpak-runtime         f28             20180307202408         buildroot, runtime, ...          
gimp               2.10 [e]          20180523092110         default [i], devel             
golang              1.10            20180327174614         default                  
golang-ecosystem         2017.0           20180312141905         default                  
hub               pre-release         20180613180542         default                  
mariadb             10.1            20180419160707         client, default, ...            
maven              3.5             20180411112402         default                  
mysql              5.6             20180507203856         client, default, ...            
mysql              8.0             20180507133324         client, default, ...            
nodejs              10             20180510163433         default, development, ...         
nodejs              6              20180614180859         default, development, ...         
nodejs              8              20180604172846         default, development, ...         
nodejs              9              20180614205456         default, development, ...         
postgresql            9.6             20180429200004         client, default, ...            
reviewboard           3.0             20180607124319         default, server              
squid              4.0             20180604145326         default                  
 
Hint: [d]efault, [e]nabled, [i]nstalled, [l]ocked

نصب یک بسته از مخازن ماژول

روش اول

مثلا ما میخواهیم nodejs نسخه ۶ را نصب کنیم

dnf module install nodejs:6/default

روش دوم

اول ماژول هارو فعال و بعد اقدام به نصب میکنیم

dnf dnf module enable nodejs:6
dnf install nodejs

مرتب کردن سرورهای مخازن بر اساس سرعت

در دستورات زیر ما میرورهای آمریکا و اروپا رو اضافه میکنیم پس به ترتیب دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید

sudo -i
sed "s|=\$basearch$|=\$basearch\&country=US,DE,CA,FR,global|" /etc/yum.repos.d/* -i

حذف یک مخزن

به آدرس زیر مراجعه کنید

cd /etc/yum.repos.d/

مخزن مورد نظر خودتون رو با دستور rm حذف کنید

sudo rm repo_name

غیرفعال کردن آپدیت خودکار

systemctl disable dnf-makecache.timer 

افزودن میرور

با تنظیمات پیش رو میتوانید سرعت میرورهای را افزایش دهید ۳ روش برای افزایش سرعت وجود داره که من در ادامه به اون میپردازم

روش اول : فعال سازی آپشن fastmirror

مطمئنن اگر که منوال پیج dnf.conf و مشاهده کرده باشید با آپشن fastestmirror مواجه شده اید وظیفه این آپشن انتخاب سریع ترین میرور برای شماست که شامل ۲ متغیر ورودی از نوع boolean است true و false
در صورتی که true انتخاب شده باشد به معنی روشن بودن این آپشن و در صورت استفاده از false یعنی این آپشن غیرفعال است به عنوان مثال آپشن در این حالت فعال است

fastestmirror=true

روش دوم : قرار دادن کشورها در اولویت

قرار دادن کشورها در اولویت به این معنی که مثلا شما بعضی از کشورهایی که میرورهای سریع دارند را به اولویت سرعت در لیست قرار میدهید که در صورت افت سرعت سریعا به میرور بعدی منتقل شوید برای این منظور باید دستور زیر را استفاده کنید که در لیست زیر ما از کشورهای فرانسه - آمریکا و … استفاده کردیم

برای انجام این مرحله ریپوزیتوری های درون etc/yum.repos.d/ ویرایش خواهد شد

sed "s|=\$basearch$|=\$basearch\&country=US,DE,CA,FR,global|" /etc/yum.repos.d/* -i

روش سوم : انتخاب میرور توسط کاربر

در این روش کاربر خودش میرور را انتخاب و در مخازن etc/yum.repos.d/ قرار میدهد همانطور که بالاتر هم ذکر کردیم تمام مخازن در آدرس etc/yum.repos.d/ قرار دارند برای این منظور باید ۳ مرحله رو انجام بدیم

مرحله اول : از کجا بهترین میرور و پیدا کنیم

برای این منظور تنها کافی است به آدرس زیر مراجعه بکنید
https://admin.fedoraproject.org/mirrormanager/mirrors/Fedora/29/x86_64

مرحله دوم : چگونه بهترین میرور و انتخاب کنیم

با استفاده از دستور ping اقدام به بررسی میرورها میکنیم و در صورت داشتن سریع ترین پاسخگویی همان میرور را انتخاب میکنیم بر فرض مثال من تصمیم دارم سایت linuxfedora را از لحاظ پینگ بررسی بکنم برای این منظور من دستور زیر را در ترمینال تایپ و اینتر میزنم

ping linuxfedora.ir

خروجی چیزی مشابه زیر میباشد

PING linuxfedora.ir (185.49.84.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sepehr.mrservers.net (185.49.84.27): icmp_seq=1 ttl=54 time=47.2 ms
64 bytes from sepehr.mrservers.net (185.49.84.27): icmp_seq=2 ttl=54 time=52.7 ms
64 bytes from sepehr.mrservers.net (185.49.84.27): icmp_seq=3 ttl=54 time=49.8 ms
64 bytes from sepehr.mrservers.net (185.49.84.27): icmp_seq=4 ttl=54 time=45.8 ms
64 bytes from sepehr.mrservers.net (185.49.84.27): icmp_seq=5 ttl=54 time=46.1 ms

در گزارش فوق ما فقط به بخش time نیاز داریم که به ما مقدار زمان پاسخ از سرور رو نمایش میده که برای من بین 46 الی ۵۲ میلی ثانیه طول کشیده که سایت ما سرعت خوبی برای پاسخگویی دارد و شما هم باید میرورهارو به ترتیب بررسی و میروری که بالاترین سرعت را دارد انتخاب کنید

مرحله سوم : بعد از پیدا کردن میرور مناسب بایستی چه کاری انجام بدهیم

به مخزنی که قرار هست میرور را برای آن اعمال کنید مراحعه میکنید به عنوان مثال ما به میرور fedor.repo مراجعه میکنم بعد از مراجعه شما با دو آپشن مواجه خواهید شد metalink و baseurl که در ادامه به صورت کامل هر آپشن را توضیح خواهم داد

 • metalink : وظیفه انتخاب میرورها را بر عهده دارد و خودکار خودش میرور را انتخاب و استفاده میکند و اگر در روش اول fastmirror را فعال کرده باشیم به صورت خودکار متالینک ها خودکار میباشند و سریع ترین میرور را انتخاب و استفاده میکنند
 • baseurl : در مقابل این آپشن معمولا یک آدرس قرار دارد که ما قرار هست انتخاب کنیم یا کردیم به مثال زیر دقت کنید نمونه از آپشن فوق است
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/

روش سوم دقیقا باید در همین بخش باید انجام شود و شما اگر میرور رو پیدا کرده اید باید در اینجا قرار دهید به مثال زیر دقت کنید میرور انتخابی ما آدرس زیر هست

http://fedora.inode.at/

پس علامت کامنت را بر میداریم # و آدرس را بعد از baseurl قرار میدهیم همانند مثال زیر

baseurl=http://fedora.inode.at/releases/29/Everything/x86_64/os/

هر مخزن آدرس baseurl آن متفاوت است پس حتما فراموش نکنید طبق baseurl آن که کامند می باشد از میرور آدرس را پیدا کنید

به همین راحتی میرور دلخواه خودمان را اضافه کردیم در صورت هرگونه سوال در ارتباط با موارد ذکر شده حتما در انجمن مرتبط به همین صفحه سوالات خود را بپرسید

چگونه timeout را زیاد کنیم

در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که ما موقع اتصال به میرور و یا اتصال مستقیم به مخزن دچار مشکل شدیم مثلا: به خاطر سرعت پایین مون یا پهنای باند ضعیف مون موقع اتصال به میرور دچار ارور timeout شدیم و اتصال مون قطع شده و به میرور جدید انتقال پیدا کردیم و باعث شده که دانلود از سر گرفته بشه یا فایل مورد نظر ما خراب بشه یا هزاران مسئله دیگه برای این موضوع ۲ تا راه حل وجود دارد

روش اول : تهیه اینترنت بهتر

که خوب در بسیاری از موارد ما به خاطر هزینه های بالا توان خرید پهنای باند بهتر و اینترنت بهتر و نداریم

روش دوم : افزایش timeout

به لطف متخصص های خوبی که در شرکت فدورا وجود داره و به لطف همکاری های شرکت ردهت اینترپرایس با فدورا مقدار زیادی دستور العمل های خیلی خوبی در dnf و yum میتونیم مشاهده کنیم که با خوندن man dnf.conf یا man yum.conf میتونیم به این اطلاعات با ارزش دست پیدا کنیم

برای توزیع فدورا

خوب برای این کار در توزیع فدورا و پکیج منیجر dnf به این ادرس میرویم etc/dnf/dnf.con/ اضافه میکنیم بعد از مراجعه به آدرس فوق دستور زیر را به آن اضافه میکنیم

timeout=440
برای توزیع سنت او اس

برای yum در centos نیز به مسیر etc/yum.conf/ مراجعه میکنیم و خط بالا رو در أن قرار دهید. دستور بالا به این معناست که شما به dnf میگید که به مدت زمان( 440 ثانیه ) اتصال خودت رو حفظ کن در هر صورت باز به دانلود کردن ادامه بده و کاربردش برای مواردی که سرعت دانلود ما پایین هست و یا پهنای باند خوبی نداریم بسیار بدرد بخوره.

چگونه آپدیت های امنیتی را به صورت اتوماتیک در فدورا دریافت کنیم؟

ابتدا نیاز است که بسته dnf-automatic را نصب کنید :

sudo dnf install dnf-automatic

بعد از نصب بسته ، فایل کانفیگی به ادرس etc/dnf/ تحت عنوان automatic.conf اضافه خواهد شد. با دسترسی root این فایل را باز کنید :

sudo vim/etc/dnf/automatic.conf

شما باید ۳ متغیر را در این فایل به شکل زیر تغییر دهید :

upgrade_type = security
download_updates = yes
apply_updates = yes

سپس فایل را save کنید و خارج شوید. برای این که این فعالیت اتوماتیک صورت گیرد باید سرویس dnf-automatic.timer را فعال نمایید.

sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer

برای بررسی این که همه چیز درست کانفیگ شده است دستور dnf-automatic را وارد کنید.

sudo dnf-automatic
 1. phoenix 2019/02/12 18:59
 2. mohsen 2019/02/12 18:27
terminal/d/dnf-command-package-management.txt · آخرین ویرایش: 2020/03/12 19:42 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki