ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:kernel-shell:how-to-install-or-upgrade-to-kernel-in-centos

نصب kernel با استفاده از ELRepo در CentOS

دانلود و نصب ELRepo

ابتدا می بایست gpg key مربوط به ELRepo را دانلود و elrepo-release package را نصب نماییم. برای این منظور با استفاده از دستورات زیر عمل میکنیم

rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm

آپدیت کردن هسته به ورژن جدید

پیش از update کردن هسته سیستم عامل خود میتوانید ورژن جاری را با استفاده از دستور زیر مشاهده نمایید

uname -r

خروجی دستور بالا

[phoenix@phoenix ~]$ uname -r
4.13.9-200.fc26.x86_64

حال می بایست آخرین نسخه stable مربوط به هسته را از ELRepo Repository نصب نماییم. برای این منظور دستور زیر را در shell یا Terminal وارد میکنیم

yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml

دستور فوق بصورت خودکار اقدام به نصب کرنل برای سنت او اس خواهد کرد.در نهایت پس از انجام عملیات update با استفاده از دستور uname -r مجددا ورژن هسته سیستم عامل خود را مشاهده نمایید.

tutorials/kernel-shell/how-to-install-or-upgrade-to-kernel-in-centos.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 15:00 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki